Koronavirusi: Indwara nshya ya COVID-19 mu Rwanda

Rwanda rworoheje ingamba  zimwe za guma mu rugo, ariko Minisiteri y'Ubuzima aragumya gukangurira abaturage gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima by'umwihariko gukaraba intoki buri gihe, kwambara agapfukamunwa ighe uvuye mu rugo, gukomeza gusiga intera (nibura  ingana na m1)  hagati y'umuntu n'undi, kugabanya ingendo zijya hanze yo mu rugo, hamwe no kumenyekanisha ibimenyetso uhamagaye ku murongo utishyurwa 114. Kuyandi makuru soma hasi.

NA CROIX ROUGE Y'U RWANDA   l                                                      

09 JUNE 11:11

rwanda map.png
 

Uko ubwandu bwagiye bugaragara ku matariki

Andi makuru yifashishijwe: WHO, IFRC and MOH and local media reports. 

 
 

Ibibazo bikunze kubazwa

Ese Koronavirusi nshya (COVID-19) yaba yandura cyane? Ese biroroshye kuyandura?


Biroroshye cyane kwandura iyi virusi igihe wegeranye cyane n'uwayanduye cyangwa ukoze ku bintu n'ahantu umuntu uyirwaye yakoze. Abantu benshi bandura iyi ndwara ni abarwaza hamwe n'abita kuyirwaye bo mu muryango we igihe batambaye ibikoresho bibarinda kwandura. Iyi ndwara ishobora kwanduzwa n'umuntu binyuze mu matembabuzi aturutse mu mazuru cyangwa mu kanwa. Ayo matembabuzi atarukira mu biganza, ku bintu cyangwa ahantu. Ku bw'ibyo Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko abantu bose bagomba kuguma mu ngo zabo. Igihe ukeneye kujya hanze y'iwawe ni ngombwa ko usiga intera ingana na metero 1 hagati yawe n'undi muntu wese muhuye.
Ese nshobora kwandura (COVID-19) igihe mvugishije cyangwa nicaye iruhande rw'umuntu?


Uramutse isize intera ingana na metero 1 hagati yawe n'undi muntu biragoye kuba wakwandura iyi virusi kubera ko wavuganye n'umuntu, watembereye mu muhanda, wicaye iruhande rw'umuntu, ko wagiye guhaha mu isoko cyangwa ahandi hantu hateraniye abantu benshi. Kwegerana n'umuntu ntabwo bikwirakwiza iyi virusi. Ariko uramutse wegeranye cyane n'umuntu uyirwaye ibyago byo kuyandura biriyongera.
Ese hari imiti yihariye yo kuvura cyangwa kwirinda iyi koronavirusi nshya?


Iyi ndwara ishobora kuvurwa kandi hari benshi bamaze kuyikira. Mu gihe nta miti yihariye isabwa guhabwa abayirwaye, ariko abanduye iyi virusi bashobora guhabwa ubuvuzi bukuraho cyangwa buvura ibimenyetso. Abarebye bashobora kuvurirwa mu bitaro.
Ese urukingo rurahari?


Kubera ko iyi virusi ari nshya nta rukingo ruraboneka. Bitwara igihe kirekire gukora urukingo rukora neza kandi rwizewe. Abashakashatsi baracyabikoraho.
Ese kugira abarwayi ba COVID-19 mu bitaro bishyira abaturage bose b'igihugu mu kaga?


Ibitaro biba byarategruriwe kwita ku barwayi bafite indwara zanduza. Kugira umurwayi wa koronavirusi (COVID-19) mu bitaro bisobanura ko ariho azahabwa ubuvuzi butuma yongera kugira ubuzima bwiza kandi bigakumira indwara gukwirakwira.
Ese twakwirinda abantu baturuka mu Bushinwa cyangwa mu Burayi?


Ugomba gukoresha ingamba zo kwirinda zimwe ku bantu bose ( utitaye k'ubwenegihugu, cyangwa inkomoko n'ibindi) bashobora kuba barwaye cyangwa bagaragaza ibimenyetso bisa niby'ibicurane ( kuzana ibimwira byinshi, kubabara mu muhogo, gukorora no guhumeka nabi). Izo ngamba zikubiyemo gukaraba intoki kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa gukoresha arukoro basiga ku ntoki yica mikorobei; gusiga intera iri hagati ya 1 hagati yawe n'umuntu ukorora, witsamura cyangwa urwaye- kandi ugakangurira abagaragaza ibimenyetso kugana ikigo nderabuzima kibegereye.
Ese twakwirinda kurya ibiryo bya Bashinwa?


COVID-19 ntiyandurira mu kurya ibiryo bya Bashinwa. Ni byiza kurya ibiryo bihiye neza kandi ukabirira ahantu no ku bintu bifite isuku.
Ni gute narinda abana bange?


Ni ingenzi kwigisha abana bawe gukaraba intoki buri gihe bakoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukoro basiga ku ntoki yica mikorobe. Kandi ugomba kubigisha gukorora/kwitsamura bakinze imkokora ku munwa no ku mazuru cyangwa bagakoresha agatambaro keza barangiza bagahita bakajugunya ahabugenewe bagakaraba n'intoki. Gufungura amadirishya y'inzu yawe cyangwa ay'ibinyabiziga bigendwamo n'abantu beshi kugira ngo hacemo umuyaga utware za mikorobe.
Ese nkeneye agapfukamunwa kugira ngo nirinde COVID-19?


Oya, Uburyo bwiza bwo kwirinda koronavirusi (COVID-19) ni ugukaraba intoki kenshi kandi neza ukanirinda kwegerana cyane n'abantu barwaye.

 • Niba ufite ubuzima bwiza, Ukeneye kwambara agapfukamunwa gusa igihe uri kwita ku murwayi ushobora kuba yanduye COVID-19.
 • Igihe uri kwitsamura cyangwa gukorara, ugomba kwambara agapfukamunwa kugira ngo udakwirakwiza virusi binyuze mu kwitsamurira cyangwa gukororera ku bandi cyangwa ahantu.
Nta buryo mfite bwo kubona isabune. Ese nakora iki?


Niba udashobora kubona isabune, wakoresha ivu rihoze nk'uko tubishishikariza mu gatabo k'amabwiraza kacu ka First Aid.
Ni gute nakwirinda ndinda n'umuryango wanjye Koronavirusi?


Gukaraba intoki inshuro nyinshi ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe isabune itabonetse ushobora gukoresha arukoro yifashishwa mu kwica mikorobe zo mu biganza. Igihe ukorora cyangwa witsamura, ipfuke umunwa cyangwa amazuru ukoresheje agatambaro cyangwa ukingeho inkokora. Gerageza kutitsamurira cyangwa gukororera mu biganza kuko ushobora gukwirakwiza virusi ukoresheje ibiganza byawe. Jugunya agatambaro wakoresheje ahabugenewe. Igihe ukororeye/witsamuriye mu biganza ntugire ikintu na kimwe ukoraho kandi uhite ukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Irinde kwegerana cyane n'umuntu uwo ariwo wese ukorora, w'itsamura, cyangwa se urwaye. Nibura usigemo intera ingana na metero 1 hatagati yanyu, kandi ubashishikarize kugana ikigo nderabuzima kibegereye. Irinde gukora mu maso, mu mazuru no mu kanwa. Intoki zikora ahantu henshi hashobora kuba hari virusi. Nukora mu maso, mu mazuru cyangwa mu kanwa ukoresheje intoki zawe zanduye virusi, ushobora gukura virusi ahantu wakoze ukiyanduza ubwawe. Gana muganga niba wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa wumva ufite ibabazo byo guhumeka nabi. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwiyitaho no kwirinda gukwirakwiza virusi mu bagize umuryango wawe no mu bandi. Wibuke guhamagara muganga kugira ngo umumenyeshe ibimenyetso ugaragaza kugira ngo wirinde kwanduza abandi. Guma mu rugo igihe urwaye. Sukura kandi wice mikorobe ziri ku bikoresho cyangwa ahantu wakoze ukoresheje umuti wa kororine cyangwa arukoro. Ntibiramenyekana neza igihe virusi imara ari nzima ku bintu cyangwa ahantu, ariko imiti irimo arukoro iri ku kigero cya 70% yakwica iyi virusi.
Ese virusi itera COVID-19 ishobora kwandurwa biciye mu mwuka?


Ubushakashatsi bwakozwe kugeza ubu buvuga ko virusi itera COVID-19 yandurirwa cyane no kugira aho uhurira n'udutonyanga two mu myanya y'ubuhumekero aho kuba kwandurira mu mwuka.
Ese COVID-19 yakwanduzwa n'umuntu udafite ibimenyetso?


Udutonyanga tuva mu myanya y'ubuhumekero twatarutse k’umuntu uri gukorora ni bwo buryo bw'ibanze bukwirakwiza iyi ndwara. Ibyago byo kwandura COVID-19 uyandujwe n'umuntu udafite ibimenyetso na mba buri hasi cyane. Ariko abantu benshi bafite COVID-19 bakunze kugira ibimenyetso byoroheje. Ibi ni ukuri kwihariye kuri iyi ndwara iyo ari bwo igitangira. Niyo mpamvu bishoboka ko ushobora kwandura COVID-19 wandujwe n'umuntu ufite ibimenyetso byoroheje, nk'urugero, inkorora yoroheje kandi yumva atarwaye. Ishami rishizwe ubuzima ku isi (WHO) riracyasuzuma ubushakashatsi bw'igihe COVID-19 ishobora kumara kugira ngo itangire kwandurwa, kandi rizakomeza kugenda ritangaza ibyavuyemo umunsi ku munsi.
Ese uwanduye covid19 agaragaza ibimenyetso mu gihe kingana iki?


''Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso'' bivuga igihe kiri hagati yo kwandura virusi no gutangira kugaragaza ibimenyetso by'indwara. Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 gikunze kugereranywa guhera ku munsi 1-14, bikunda kugaragara mu minsi itanu. Iki gihe kizagenda kivugururwa uko amakuru azagenda arushaho kuboneka.
Ese vurusi imara igihe kingana gute ahantu ikiri nzima?


Ntabwo bizwi neza igihe virusi itera COVID-19 ishobora kumara ahantu ikiri nzima, ariko isa naho ijya kwitwara kimwe nk’izindi koronavirusi. Ubushakashatsi bugaragaza ko koronavirusi (harimo n'amakuru y'ibanze kuri virusi ya COVID-19) ishobora kumara ahantu amasaha make kugeza ku minsi myinshi ikiri nzima. Ibi bishobora gutandukana bitewe n'impamvu zitandukanye (urugero: ubwoko bw'ahantu, ingano y'ubushyuhe cyangwa ubuhehere bw'ahantu).

Niba ukeka ko ahantu hashobora kuba hari virusi, hasukure ukoresheje umuti wica virusi kugirango wirinde urinde n'abandi. karaba intoki ukoresheje arukoro yica mikorobe cyangwa ukoreshe amazi meza n'isabuni. Irinde kwikora mu maso, mu kanwa cyangwa mu mazuru.
Hari icyo nakwirinda gukora?


Ingamba zikurikira kuri COVID- 2019 NTABWO zikwiye kandi zishobora gutera ingaruka mbi :

 • Kunywa itabi
 • Kwambara udupfukamunwa twinshi icyarimwe
 • Gufata imiti ivura za bagiteri
Igihe wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa uhumeka nabi wihutire gushaka ubufasha bw'ubuvuzi kugira ngo ugabanye ibyago byo kuremba kandi wibuke gusangiza uguha serivizi z'ubuvuzi amakuru arebana n'ingendo uheruka gukora.
Ese haba hari urukingo, umuti cyangwa uburyo bwo kuvura COVID-19?


Kugeza ubu nta rukingo cyangwa imiti yihariye ivura virusi ikoreshwa mu kwirinda cyangwa kuvura COVID-19. Ariko abarangije kwandura bashobora guhabwa ubuvuzi buvura ibimenyetso. Abantu barwaye cyane bagomba kujyanwa mu bitaro. Kubera kwitabwaho n'abaganga abantu benshi barakira.

Urukingo hamwe n'imiti imwe n'imwe yihariye ishoboka iracyageragezwa. Iracyageragerezwa mu mavuriro. Ishami rishizwe ubuzima ku isi (WHO) riracyahuriza hamwe imbaraga zo gukora inkingo n'imiti irinda ikanavura COVID-19.

Uburyo bwizewe cyane bwo kwirinda no kurinda abandi COVID-19 ni ugukaraba intoki inshuro nyishi, gukinga inkokora cyangwa ugashyiraho agatambaro gasa neza ku munwa igihe ukorora, hamwe no gusiga intera ingana nibura na metero 1 hagati yawe n'undi muntu ukorora cyangwa witsamura.

Kwambara ugapfukamunwa
kameswa gakozwe mu mwenda

Buri muturarwanda wese agomba kwambara agapfukamunwa igihe ari ahantu hahurira abantu benshi. Turagusaba gukurikiza ababwiriza yuko kambarwa mu buryo buboneye. Kwambara agapfukamunwa ntibigukuriraho gukurikiza amabwiriza zashyizweho yo kwirinda arimo gusiga intera ingana na (m 1,5 ) hagati yawe n'undi muntu cyangwa gukaraba intoki kenshi buri munsi.

mask1skinya.PNG
mask2skinya.PNG
 
 

COVID-19 ni iki?

coronavirus%20pic_edited.png

Koronavirusi nshya n'indwara iyishamikiyeho ya (COVID-19) iterwa n'utunyabuzima tutaboneshwa ijisho twa koronavirusi twagaragaye bwa mbere mu gace ka Wuhan, mu Bushinwa mu Kuboza 2019.

Koronovirusi ni umuryango munini wa za vurusi ziboneka mu nyamaswa no mu bantu. Zimwe zanduza abantu kandi zizwiho gutera indwara uhereye ku bicurane kugeza ku ndwara zikomeye nk'Indwara yazahazaga imyanya y'ubuhumekero yagaragaye muri Aziya y'iburengerazuba (MERS) n' Indwara izahaza imyanya y'ubuhumekero ( SARS).

Haracyari ibintu byinshi bitaramenyekana kuri iyi virusi, ariko hari ingamba nyinshi twafata mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iyi virusi.

Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso

Guhura na virusi

incubation%2520period_edited_edited.png

Igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19 gikunze kugereranywa guhera ku munsi 1-14

bikunda kugaragara mu minsi itanu

UMUNSI WA 1

UMUNSI WA 14

 
 

Uko yandura

Umuntu utarwaye ashobora kwandura iyi vurusi igihe yegeranye cyane n'umuntu wayanduye.

" Kwegerana cyane" bivuga gukora k'uyirwaye, gukora ku bikoresho byakozweho n'uyirwaye cyangwa ibikoresho yakorororeyeho/yitsamuriyeho, cyangwa kugumana n'umuntu umwanya munini mwegeranye mu ntera iri munsi ya metero 1,5 igihe arwaye.

Iyi virusi ikwirakwizwa no kugira aho uhurira " n'amatembabuzi" y'amacandwe. Ayo matembabuzi ava mu mazuru cyangwa mu kanwa. Urugero:

 • Igihe umuntu wanduye akoroye cyangwa yitsamuye, ayo matembabuzi ashobora kwinjira mu maso, mu mazuru cyangwa mu kanwa k'undi muntu.
   

 • Iyo umuntu wanduye yitsamuriye cyangwa akororeye mu biganza agakora ku muntu cyangwa agakora ahantu
   

 • Igihe umuntu akoze ahantu cyangwa ku bintu byandujwe n'utwo dutonyanga tw'amatembabuzi
   

 • Birashoboka kandi ko iyi virusi ishobora kwandurwa biciye mu gukora mu mazirantoki y'umuntu wanduye COVID-19, ariko ibi ntibikunze kugaragara.

 

Ibimenyetso

Ubusanzwe ibimenyetso bya COVID-19 bitangira hagati y'iminsi 2-14 umuntu ahuye nayo, bikunze kuba iminsi hafi 5. Ku bantu benshi koronavirusi ijya gusa n'ibicurane ( kuzana ibimyira byinshi, umuriro, kubabara mu muhogo, gukorora no guhumeka nabi).
 

coronavirus%20pic_edited.png


Ishobora gukomera ku bantu bamwe kandi ishobora gutera kurwara umusonga cyangwa ibibazo byo guhumeka nabi.

 

Igihe indwara ikomeye cyane, bishobora gutera kudakora neza kw'ibice bimwe by'umubiri bikaba byatera no kubura ubuzima.

Iyi ndwara ishobora kuganisha ku rupfu ariko bibaho gake.

bodykinya.png
 

Uburyo bwo kuyirinda

coronavirus%20pic_edited.png
coronavirus%20pic_edited.png
coronavirus%20pic_edited.png
coronavirus%20pic_edited.png
coronavirus%20pic_edited.png
coronavirus%20pic_edited.png
 1. Gukaraba intoki inshuro nyinshi ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe isabune itabonetse ushobora gukoresha arukoro yifashishwa mu kwica mikorobe zo mu biganza.
   

 2. Igihe ukorora cyangwa witsamura, ipfuke umunwa cyangwa amazuru ukoresheje agatambaro cyangwa ukingeho inkokora. Gerageza kutitsamurira cyangwa gukororera mu biganza kuko ushobora gukwirakwiza virusi ukoresheje ibiganza byawe. Jugunya agatambaro wakoresheje ahabugenewe. Igihe ukororeye/witsamuriye mu biganza ntugire ikintu na kimwe ukoraho kandi uhite ukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune.
   

 3. Irinde kwegerana cyane n'umuntu uwo ariwo wese ukorora, w'itsamura, cyangwa se urwaye. Nibura usigemo intera ingana na metero 1 hatagati yanyu, kandi ubashishikarize kugana ikigo nderabuzima kibegereye.
   

 4. Irinde gukora mu maso, mu mazuru no mu kanwa. Intoki zikora ahantu henshi hashobora kuba hari virusi. Nukora mu maso, mu mazuru cyangwa mu kanwa ukoresheje intoki zawe zanduye virusi, ushobora gukura virusi ahantu wakoze ukiyanduza ubwawe.
   

 5. Gana muganga niba wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa wumva ufite ibabazo byo guhumeka nabi. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwiyitaho no kwirinda gukwirakwiza virusi mu bagize umuryango wawe no mu bandi. Wibuke guhamagara 114 ngo umumenyeshe ibimenyetso ugaragaza kugira ngo wirinde kwanduza abandi.
   

 6. Guma mu rugo igihe urwaye.
   

 7. Sukura kandi wice mikorobe ziri ku bikoresho cyangwa ahantu wakoze ukoresheje umuti wa kororine cyangwa arukoro. Ntibiramenyekana neza igihe virusi imara ari nzima ku bintu cyangwa ahantu, ariko imiti irimo arukoro iri ku kigero cya 70% yakwica iyi virusi.

 

Uko ivurwa

Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti wihariye wo kuvura virusi itera COVID-19.

Kuvura ibimenyetso bya COVID-19 bifasha umurwayi koroherwa.

Gana muganga niba wumva ufite umuriro, ukorora cyangwa wumva ufite ibabazo byo guhumeka nabi. Ubu ni uburyo bwiza bwo kwiyitaho no kwirinda gukwirakwiza virusi mu bagize umuryango wawe no mu bandi. Wibuke guhamagara 114 ngo umumenyeshe ibimenyetso ugaragaza kugirango wirinde kwanduza abandi.

 

Guhangana n'umuhangayiko

Ni gute nahangana n'umuhangayiko uterwa n'ikibazo cy'ubuzima rusange kandi nkagumana ibitekerezo bizima.
 

Mu gihe cy'iyaduka riheruka ry'indwara y'umusonga ufite aho uhurira na koronovirusi ( COVID-19), benshi muri twe twumvaga duhangayitse, cyane ko twagezweho n'icyorezo cya SARS mu mwaka wa 2003 tukaba tutifuza kongera kugerwaho n'ubwo bubabare n'ubwobwa bwatejwe n'icyo cyorezo.

 

Birumvikana ko abaturage bashobora kugira ubwoba cyangwa guhangayika igihe bahanganye n'ibiteza impagarara; bashobora kudufasha guhangana n'icyo kibazo by'igihe gito. Nyamara, igihe ubwoba n'umuhangayiko bihindutse indwara y'igihe kirekire cyangwa bikarushaho gukomera, ntacyo byafasha abantu, ahubwo bibagabanyiriza ubushobozi bwo kwihanganira no guhangana n'icyorezo.

 

N'ubwo bimeze bityo, dushobora kugira ibindi bibazo bisanzwe bikurikira ibihe bikomeye nko kutagira ibyishimo, indwara yo kubura ibitotsi, uburakari n'ibindi. Ni ingenzi rero kuri twe, kugumana ibyiyumvo bituma ubwonko n'umubiri bihorana ubuzima bwiza.

 

Dore inama tugirwa muri ibi bihe hano hasi:

Icyo wakora:

 • Gusuzumana ubushishozi amakuru ukuye ahantu hatandukanye uyagereranya navuye ahantu hizewe;
   

 • Ihugure uhugure n'abandi ku makuru yizewe y'uburyo bwo gukaraba intoki no gukora isuku, amavuriro n'ibitaro wakwitabaza igihe ukeneye ubufasha, hamwe n'ahantu wagura ibikoresho by'isuku;
   

 • Komeza imirimo yawe ya buri munsi uko bishoboka kose: ushobora gukomeza kwitabira ibikorwa bigamije kuruhura mu mutwe cyangwa indi mirimo ifite icyo ivuze n’ubwo yaba mu rugo, nko kuganira no kumarana umwanya n’abagize umuryango ndetse n’inyamaswa zibana n’abantu, gusoma ibitabo, guteka, no gukora imyitozo yo kuruhura umubiri;
   

 • Fata umwanya wo kwiyigaho ubwawe, ibyiyumvo by’ubwoba bisanzwe no kumva watereranywe;
   

 • Uhamagare inshuti n'abavandimwe ubereke ko ukibazirikana.


 

Ibyo utagomba gukora:

 • Gusangiza abandi amakuru ashobora gutera ubwoba n'urujijo igihe atayagenzuye neza ngo uyageranye navuye ahantu hizewe;
   

 • Gupfa gukurikiza ibikorwa n’inama ugirwa utabanje gusuzuma ukuri kwabyo, kandi nabyo bishobora kuganisha ku rundi rujijo n’imyitwarire itagira icyo ifashije cyangwa idashyira mu gaciro nko kugura ibirirwa birenze urugero cyangwa imiti no gufata abantu barwaye nk’abafite icyasha;
   

 • Kumara umwanya ukabije ushaka amakuru, gusoma amakuru cyane bishobora kongera ubwoba n'umuhangayiko kurusha uwo wari usanganywe;
   

 • Kugumana ibitekereze n'ibyiyumviro ufite ntusangize umpungenge zawe abo ukunda.

Ni iki Croix Rouge y'u Rwanda iri gukora?

Dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu (Croix Rouge y'Ububiligi, Croix Rouge mpuzamahanga, Croix Rouge y'Ubuyapani, Croix Rouge ya Esipanye hamwe na Guverinoma y'u Rwanda) ibikorwa byacu bijyane na COVID-19 mu gihugu ku baturage babanyarwanda ni ibi bikurikira:

WhatsApp Image 2020-04-09 at 15.12.17.jp

Kumenyekanisha no gutanga ubutumwa biciye kuri radiyo, mu biganiro bica kuri televiziyo no kuri radiyo hamwe no kumbuga nkoranyambaga

Gutanga amazi hamwe n'ibikorwarwa by'isuku n'isukura

Gutanga ibiribwa ku miryango ifite ubuzima bugoye nibura ibihumbi 8875 mu turere 14

Dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu ku makuru agezweho ako kanya

 • TikTok
 • Facebook
 • Twitter
 
 

Igerere ku makuru yizewe

Dawunilodinga porogaramu yacu ku buntu. Maze ujye wakira amakuru mashya kuri koronavirusi.

 

BIVUGURURWA BURI MUNSI

Uzuza umwirondoro wawe
580b57fbd9996e24bc43bf86 copy (1).png